แบบขอใช้ยานพาหนะ


:

.pdf ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB

* รถบัสมีที่นั่งแบบ 43 และ แบบ 35 ที่นั่ง
* รถตู้ 10 ที่นั่ง


:

.jpg, .png ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB


งบประมาณของหน่วยงานที่ขอใช้ผู้ลงนาม